Rafael López Artist Studio Tour

October 14, 2021, 12:00 pm to 1:00 pm